Mølleparken

7500 Holstebro

General


 Generalforsamling i Ejerlauget Mølleparken 8.-3.-2022
Skovgården Gildesal

21 husstande / 34 personer.

0. Steffen bød velkommen og vi startede med sangen "Sneflokke kommer vrimlende"

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

   Dirigent: Jens Jacobseb, der konstaterede at gereralforsamlingen var rettidigt indkaldt.
   Stemmetællere: Mogens Birch & Frits Wirenfelt.

2. Elerlaugets beretning v. formand Steffen Wiwel.

 • På sidste generalforsamling meldte Frode (nr. 32) sig som "vejmand". Du skal have tak for din indsats. Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen finde ud af, om vi skal søge 1-2 aktive "vejmænd".
 • Fredag d. 4. marts havde bestyrelsen indkaldt til vejmøde med en rådgiver fra konsulentfirmaet NIRAS, for at Mølleparkens beboere fik mulighed for at blive opdateret på vejenes tilstand - den ældste del fra 1986 - og give muligheden for at stille spørgsmål. Kun 14 beboere / 10 husstande (heraf 2 bestyrelsesmedlemmer) var mødt frem. Rådgiveren gennemgik vejenes tilstand og påpegede steder, hvor der særligt trængte til reparation / udbedring. Hun understregede, at vores veje skal være helt i orden, såfremt vores forsikring skal dække evt. opståede personskader. Det er bestyrelsens opfattelse, at en stor stor del af beboerne i Mølleparken ikke deler dens opfattelse af vejenes nedstlidte tilstand i den ældste del. Vejmødet gav mulighed for en grundigere viden om vejene, men bestyrelsen må i lyset af fremmødet konstatere, at her har vi en formidlingsopgave.
 • Bedet ved garagerne blev tilplantet med Vintergrønt i foråret 2018. I bagklogskabens klare lys må vi nu konstatere, at to forhold ikke har fungeret tilfredsstillende. For det første har der været meget mere ukrudt end forventet, så det langsomt voksende Vintergrønt ikke kunne klare trykket. Heldigvis stillede 5-6 voksne piger op til lugning i 2018 0g 2019. I alt blev det mindst 12 gange håndlugning på knæ ! For det andet kan bestyrelsen klandres for, at vi ikke var i stand til at mobilisere mere lugehjælp. Vi troede, at når der bor 70 voksne mennesker i Mølleparken, så måtte der være 20-30 lugehjælpere, der meldte sig. DET VAR DER SÅ IKKE, derfor måtte vi købe os til lugning i 2020 og 2021.
  Fremtiden for bedet: Vi har besluttet at vente til efteråret 2022 med nyplantning. Vi har forhørt os om Bøgepur og Spiræa (14 planter pr. m2) som en mulighed.
 • Det er glædeligt, at det går bedre med at holde området ved containerne til haveaffald rydeligt. Alle beboere har også i år modtaget en kalender, hvor der tydeligt fremgår, hvilke uger man sammen med to andre husstande har ansvaret for området.
 • Ser man skader på veje eller legeplads, så giv bestyrelsen besked. Igen er det vigtigt, også i forhold til dækning fra forsikring, hvis der sker uheld.
 • Tak til jer, der holder Mølleparken ren og ryddelig. Og tak til de husstande, der klipper deres hæk ind til skel. En særlig tak til mine bestyrelseskollegeri Ejerlauget. I er hyggelige og muntre at arbejde sammen med, er gode til at holde dagsordenen, og aftalte opgaver bliver løst.
 • Beretningen blev godkendt
 • Kommentarer til beretningen:
 • Forslag til bedet: At der kunne lægges fliser, vi laver det til et "vildt" bed, at vi planter flere Vintergrønt

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab v. Peder Graversen.

 • Der var flere kommentarer til de røde tal i regnskabet. Hvordan bruges pengene, så vi har plus i regnskabet?
 • Niras konsulentbesøg koster 3-400 kr., vi har ikke fået regningen endnu.
 • Regnskabet blev godkendt

4. Forelæggelse og godkendelse for budget for indeværende regnskabsår. Herunder fastlæggelse af  kontingent.

 • Peder gennemgik budgettet, hvor en omlæggelse af bedet vil være en stor post.
 • Der var kommentarer til det budgetterede underskud i regnskabet, vi skal fremover undgå det, så vi ikke bruger af driftskapitalen
 • Budgettet blev godkendt

5. Valg af bestyrelse.
    Steffen Wiwel, Peder H. Graversen og Eva Zickert blev genvalgt, ingen andre meldte sig. 
    Suppleant: Bo Bjerre  Dam

6. Valg af 2 revisorer og suppleant

    Revisorer: Ingeborg Karstoft og Christian Lorentzen. Suppleant: Kim Vestergaard.

7. Indkomne forslag.

    1) Forsalg om forhøjelse af kontingent fra 1500 til 2500kr, hvor forhøjelsen går til vejfonden. 
        
Forslaget  blev vedtaget med 5 imod og 18 for. Der var 2 afgivne stemmer ved fuldmagt.
        Kontonummer til indbetaling af kontingent 7601  1140423 senest 31.3.2022

    2) Forslag fremsendt af Bo Bjerre Dam angående vurdering/gennemgang af vejenes tilstand
        sammen med entreprenør.
       
Bo kunne ikke selv være tilstede og kunne ikke sende en stedfortræder, så forslaget blev læst op af Steffen.
        Der var diskussion, om vi ikke selv kunne lave noget af det. Men hvem vil påtage sig det ?
        Mange lappeløsninger kan hurtigt blive for dyre. Hvis / når noget skal laves, skal der indhentes flere tilbud.
        Kloakkernes tilstand ved vi ikke noget om, der kan også komme udgifter.
        Forslaget blev vedtaget med 3 imod og 20 for, og så må det videre forløb være op til bestyrelsen.

8. Eventurelt.

 • Omlægning af bed, hvor der skal bruges hjælp til plantning. Flere datoer meldes ud, og så må vi se, hvor flest kan hjælpe. Datoerne kan lægges op på Facebook - hjemmeside.
 • Der køres for stærkt i Mølleparken, folk ser ikke skiltet i indkørslen??? 
  Diskussion for-imod stolper/kummer som fartdæmpere, som vi har haft, kan I huske diskussioner-ne??
 • Den tunge trafik er meget hård ved de store fliser og vandrenderne, men vi vil jo alle gerne have hentet skrald.
 • Tak til Jens for god ledelse af generalforsamlingen.

Referat Eva

Godkendelse af referatet af mødets dirigent:______________________________________

 Referat 28.-9-2021


Referat 20-2 2019


Referat 19.feb.2018